Služby

Inteligentné technológie

Inteligentné technológie pokrývajú oblasti technických aplikácií energetických sietí, moderných budov a mestských riešení, inteligentnej dopravy v mestách, metropolách, medzimestských oblastiach a regiónoch. Pomáha profesionálom a obyvateľom pri efektívnej práci a prispieva k pohodlnejšiemu životu. Informačné systémy, počítačové siete a mobilné aplikácie inteligentných telefónov poskytujú vizualizáciu dát pre spätnú väzbu a rozhodnutia.

Nedeštruktívne testovanie

Nedeštruktívne skúšanie (NDT) je oblasť merania a detekcie charakteristická neinvazívnymi a bezkontaktnými zariadeniami, akými sú lasery, radary, optické systémy, spektroskopia, termografia, digitálne spracovanie obrazu s vedeckými alebo technickými výpočtami a interpretáciou výsledkov vo výskume a priemysle.

Dynamické váženie

Dynamické váženie (WIM) umožňuje váženie pohybujúcich sa objektov. Našou špecializáciou je dynamické váženie v doprave s identifikáciou nadlimitého vozidla vrátane stanovenia jednotlivých dopravných údajov a tiež údajov o dopravnom prúde. Využíva invazívne senzory v povrchu vozovky alebo neinvazívne mostové systémy alebo iný nedeštruktívny prístup. Namerané výstupné dáta sú začlenené do digitálneho obrazu.

Inteligentné dopravné systémy

Inteligentné dopravné systémy (IDS) sú dopravné monitorovacie a riadiace systémy prepojené prostredníctvom telekomunikačných sietí s cestami a diaľnicami pre zvýšenie ich úrovne a aby ich prevádzka bola efektívnejšia a bezpečnejšia. Majú senzory, kamery, premenné dopravné značky, databázové a informačné systémy a mnoho ďalších komponentov pre získavanie informácií, ich spracúvanie a realizovanie rozhodnutí riadenia.